پانزدهمین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «آزمایشگاه خط مشی عمومی» برگزار شد
1398-04-18
پانزدهمین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «آزمایشگاه خط مشی عمومی» برگزار شد

مطابق برنامۀ نشستهای مدرسۀ حکمرانی در سال 1398، روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. پانزدهمین نشست تخصصی این مدرسه، در روز سه شنبه 18 تیر ماه 1398 با عنوان «آزمایشگاه خط مشی عمومی» با ارائۀ آقای دکتر علی اصغر پورعزت، استاد دانشگاه تهران، در محل سالن شهید تهرانی مقدم دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، برگزار گردید.


جهت اطلاع از سایر نشستها به صفحۀ سلسله نشست های خرداد و تیر 1398 مراجعه فرمایید.