«نحوۀ نگارش و ارسال مقالات»


1) مقاله ارسال‌شده نباید به نشریه یا همایش دیگری ارسال شده باشد.


2) مقاله باید دارای ساختار زیر باشد:

چکیده (150 تا 250 کلمه) به زبان فارسی و انگلیسی (ترجمه صحیح) واژه‌های کلیدی (6 واژه)، مقدمه نظری و توجیهی، روش تحقیق، یافته‌های تحقیق، تجزیه‌وتحلیل، نتیجه‌گیری و فهرست منابع.


3) سؤال، مفروضات، فرضیه و روش تحقیق در مقدمه طرح‌شده و جمع‌بندی و نحوه تأیید یا تعدیل فرضیه درنتیجه‌گیری طرح شود.


4) حجم مقالات حداقل 8 صفحه و حداکثر 22 صفحه باشد و مقالات کمتر و بیشتر از این حجم پذیرفته نخواهد شد.


5) هر مقاله باید از منابع معتبر داخلی و خارجی استفاده کند. تعدد منابع معتبر و درجه اول به‌خصوص منابع خارجی بر ارزش مقاله خواهد افزود. در مقالات پژوهشی که نویسنده خود به تولید داده پرداخته است باید با مشخص کردن روش تحقیق اعتبار داده‌های خود را نشان دهد.


6) روش منبع‌نگاری در متن مقالات، داخل پرانتز منطبق با روشAPAدر نرم‌افزارwordمی‌باشد. نحوه ارجاع به کتاب و مقاله و منابع اینترنتی همگی بر اساس الگوی (نام خانوادگی نویسنده یا شخص حقوقی، تاریخ: صفحه) با مثال (رضایی، 1388: 23) می‌باشد و در صورت تعدد منابع از یک نویسنده (الف) و (ب) در کنار سال انتشار افزوده می‌شود؛ مانند (رضایی، 1388(الف): 23). در فهرست منابع با رعایت ترتیب الفبایی کتب از مقالات جداسازی نمی‌شوند و تنها باید به جدا کردن منابع خارجی از فارسی بر اساس الگوی ذیل مبادرت ورزید:

·        نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، محل نشر: عنوان انتشارات.

·        قوام، عبدالعلی (1381)، اصول روابط بین‏الملل، تهران: انتشارات سمت.

·        نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان مقاله، عنوان نشریه، دوره، شماره، صص.

·        سردار نیا، خلیل اله (1396)؛ حکمرانی در ایران، آسیب شناسی و ارائه راهبردها، راهبرد توسعه، شماره 49، بهار 96، صص 205-225.


7) نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان  (به فارسی و انگلیسی) کامل باشد و میزان تحصیلات، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل دانشگاه قید گردد. پست الکترونیکی، تلفن، نمابر و نشانی نویسنده آورده شود.


8) معادل لاتین اسامی و اصطلاحات غیرفارسی متن در پانوشت درج شود. جداول، شکل‌ها، نمودارها، منحنی‌ها، تصاویر و نقشه‌ها به ترتیبی که در متن آمده‌اند شماره‌گذاری شوند و مآخذ آن‌ها به‌طور دقیق ذکر گردد.


9) مقالات فقط از طریق بارگذاری در سامانه همایش ارسال گردد.


10) جهت نحوۀ نگارش مقالات، از الگوی زیر استفاده نمایید.