«اهداف و محورهای اولین همایش ملی حکمرانی»


1. توصیف و تحلیل حکمرانی ج.ا.ا در گام اول انقلاب اسلامی

 • مستندسازی الگوی حکمرانی ج.ا.ا (ابعاد، مؤلفه‌ها، شاخص‌ها، ساختارها)

 • الگوی حکمرانی سایر جوامع

 • مقایسۀ الگوهای حکمرانی در ج.ا.ا و جهان

 • نقاط قوت و ضعف و مصادیق عمدۀ موفقیت‌ها و شکست در گام اول انقلاب از منظر حکمرانی

 • شیوۀ حکمرانان اسوه در گام اول انقلاب

  

2. تبیین نظری حکمرانی اسلامی

 • الگوی حکمرانی اسلامی (مبانی نظری، ابعاد، مؤلفه‌ها، شاخص‌ها، ساختارها، روش‌ها، ابزارها)

 • نوع مواجهۀ حکمرانی اسلامی با پدیدۀ جهانی شدن

 • شاخص‌های حکمرانان و کارگزاران از منظر حکمرانی اسلامی

 • محورهای اصلی در حکمرانی اسلامی

  

3. الزامات تحقق گام دوم انقلاب اسلامی از منظرِ

 • حکمرانی سیاسی

 • حکمرانی اقتصادی

 • حکمرانی فرهنگی و اجتماعی   

 • حکمرانی دفاعی و امنیتی

 • حکمرانی قانون و قضا

 • حکمرانی علمی و فناوری

 • حکمرانی نهادی و ساختاری

 

4. آموزش و ترویج حکمرانی

 • راهبردهای آموزش حکمرانی

 • نقش‌ها و کارکردهای مدرسۀ حکمرانی