برگزاری جلسۀ هماهنگی سلسله نشست های تخصصی ارتقاء مهارت حکمرانی استانداران سراسر کشور
1398-04-03
برگزاری جلسۀ هماهنگی سلسله نشست های تخصصی ارتقاء مهارت حکمرانی استانداران سراسر کشور

جلسۀ هماهنگی سلسله نشست های تخصصی ارتقاء مهرات حکمرانی استانداران سراسر کشور روز دوشنبه 3 تیر 1398 با حضور رئیس و اعضاء مدرسه و چندی از صاحبنظران حوزۀ حکمرانی در محل مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی برگزار گردید.